Mezhep Nedir? Mezhepler Kaça Ayrılır Özellikleri Nelerdir?

Mezhepler, İslam dinine özel bir kavramdır. Ayet ve hadislerin farklı şekillerde yorumlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Müslümanların yaptığı en büyük hata mezhepleri ayrı bir din olarak görmektir. Mezhepler özünde aynıdır. Sadece ayetler, hadisler ve sünnetlerle bazı bilgilere ulaşmak mümkün değildir. Elde olan bilgilerin yorumlanarak bilgilere ulaşılması mümkündür. Yapılan yorumlar temelde aynı olsa da kısmi farklılıkları içerisinde barındırması mezhepler kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Mezhepler, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed vefat ettikten sonra ortaya çıkmıştır. Mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olan kişilere müctehid denilmektedir.

Kuran-ı Kerim, İslam dinini nasıl yaşamamız gerektiğine dair bilgiler vermek adına Allah tarafından indirilmiştir. Birçok bilgiyi içinde barındırmasına rağmen bazı soruların cevabına sadece Kuran-ı Kerimden ulaşmak mümkün değildir. Bu durumda devreye ayetler, hadisler ve sünnetler girer. Bunların doğru bir şekilde yorumlanmasıyla sorulara cevap bulunur.

Mezhepleri kuran kişiler bir dinin kurucusu ve Allah’ın elçisi değildir. Bu kişiler sadece din konusunda bilgileri kabul gören kişiler olarak kabul edilir.

Hangi mezhep ele alınırsa alınsın hepsi özünde aynıdır. Sorulan sorulara verilen yanıtlar her zaman aynı noktaya yani Allah’a çıkar. Mezheplerin özellikleri bilinerek İslam dünyasındaki ayrışmanın önüne geçilmelidir. Mezhep savaşları gibi büyük kıyımın olmasına neden olan durumların oluşması İslam dinine aykırıdır. Bunun bilincinde olarak İslam dininin özünü anlamaya özen gösterin ve bu doğrultuda hareket edin.

Mezhep Nedir?

Mezhep, kısaca izlenen yol ve benimsenin İslam görüşü anlamına gelir. Dini bir tanımlama yapılırsa müctehidlerin dine ters düşmeden ayetleri, hadisleri ve sünnetleri yorumlamasıdır.

Mezhep genel olarak din balığı altında görüş ayrılıklarının olmasıyla ortaya çıkan dinin dallarıdır. Müctehidler mezheplerin oluşmasını sağlayan kişilerdir. Müctehidler; dini delilleri inceleyip ayetleri, hadisleri ve sünnetleri yorumlayıp mezheplerin oluşmasını sağlamıştır.

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İslam dininde mezheplerin ortaya çıkması belirli bir sürecin sonucudur. Hz. Muhammed vefat ettikten sonra insanların sorularına cevap bulabileceği kimse kalmadı. Normalde aklına takılan bir şey olan kişiler direkt olarak Hz. Muhammed’e sorularını sorup cevap alırdı. Kuran-ı Kerimi hatasız bir şekilde yorumlayan tek kişi şüphesiz Hz. Muhammed’dir. Vefat edince insanların soru soracağı kimse kalmamıştır. Bu durum insanların sorularına cevap bulabilmek adına din alimlerine yönelmesine neden olmuştur. Her din alimi kendisine has yorumlar yaptığı için de mezhep adı verilen bu kavram ortaya çıkmıştır.

İslam coğrafyası her geçen gün genişleyince müctehidler ortaya çıkmış ve insanların sorularına Kuran-ı Kerim doğrultusunda cevap vermeye çalışmışlardır. Müctehidlerin tamamı belirli durumları farklı yorumladığı için de mezhepler ortaya çıkmıştır. Kimi mezhep büyük bir kitleyi içerisinde barındırırken kimisinin çok az sayıda mensubu olduğu da bilinmektedir.

Mezhepler Kaça Ayrılır Özellikleri Nelerdir?

Mezhepler nelerdirMezhep denildiği zaman akla sadece İslam dini gelmemelidir çünkü dinlerin büyük bölümünde mezhep kavramı vardır. İslam dinini ele aldığımızda mezheplerin fıkhi ve itikadi olmak üzere iki ana başlık altında ele alındığını görüyoruz. Hanefi, Maliki, Şafi ve Hambeli gibi fıkhi mezheplerdeki kişi sayısı, itikadi mezheplere oranla daha fazladır. Mezhep isimleri size ilk duyduğunuzdan dolayı farklı gelebilir. Bilmelisiniz ki bu mezheplerin büyük kısmı özünde aynı yola çıkmaktadır.

Şimdi mezhepleri fıkhi ve itikadi ana başlıkları altında ele alarak alt gruplarının özellikleri inceleyeceğiz. Bu sayede özünde büyük bölümünün aynı prensibe sahip olduğunu göreceksiniz.

Fıkhi Mezhepler Nelerdir?

Fıkhi mezheplerSünni inanalar tarafından kabul gören 4 fıkhi mezhep bulunmaktadır. Bunlar Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbelî mezhepleridir. İlgili mezheplerde evlilikten tutunda miras ve amel gibi konularak kadar tüm görüşler sistemleştirilmiştir.

1. Hanefi Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

En çok kişiyi içerisinde barındıran fıkhi temelli bir mezheptir. Bu mezhebin kurucu İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir.

Hanefi mezhebinin Irak’ta ortaya çıktığı bilinmektedir. Abbasiler döneminde fıkhi mezheplerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Dönemin en güçlü imparatorluklarından olan Osmanlı İmparatorluğu içerisinde en yaygın mezhep olması bu mezhebe olan ilgiyi arttırmıştır.

Türkiye, Afganistan, Pakistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Hindistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve Romanya gibi ülkelerde en yaygın mezhep türüdür.

Hanefi mezhebinde bir sorun ile karşılaşıldığı zaman Kuran-ı Kerim ayetleri incelenir. Şayet Kuran-ı Kerim üstünden sorulara yanıt bulunamazsa sünnetler mercek altına alınır. Bu doğrultuda sorulara yanıt bulunmaya çalışılır.

2. Maliki Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Maliki mezhebi, İmam Malik bin Enes Hazretleri tarafından kurulmuştur. Hicaz’da ortaya çıkan bu mezhep, hacca gelenlerin etkisiyle diğer yerlere de yayılmıştır.

Ayet ve hadislerin yorumlanmasında Hz. Muhammed’i referans alan İmam Malik bin Enes Hazretleri, yaptığı yorumlar sayesinde Maliki mezhebinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

3. Şafii Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Mısırda ortaya çıkan Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafiî Hazretleridir. Mısır, Suriye ve Irak gibi ülkelerde en yaygın mezhep türüdür.

Bu mezhebi kabul eden, benimseyen kişilere Şafii denilmektedir. İmam-ı Şafiî Hazretleri ayet ve hadislerin yorumlanmasında her zaman şer’i delillere başvurmuş, yorumlarını bu doğrultuda yapmıştır. Ülkemizde doğu ülkelerinden gelen göçler nedeniyle Türkiye’de de çok sayıda Şafii mezhebi üyesi bulunmaktadır.

4. Hanbelî Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Ahmet bin Hanbel Hazretleri tarafından kurulan Hanbelî mezhebi; Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yaygındır.

Hanbelî mezhebinde bir soruya yanıt arandığı zaman ilk olarak Kuran-ı Kerim ve hadislere başvurulur. Şayet bu kısımdan bilgiye ulaşılamazsa sünnete başvurulmaktadır. Yine çözüme kavuşturulamazsa bunlara en yakın yollar tercih edilir. Dünya genelinde en az kişiyi içerisinde barındıran fıkhi mezhebidir.

İtikadi Mezhepler Nelerdir?

itikadi mezhepler

İtikat, bir şeye gönülden bağlanmak anlamına gelir. İtikadi mezhepler, inanmakla ilgili konuların sistematik hale getirildiği mezheplerdir. İtikadi mezhepler de kendi içerisinde alt dallara ayrılmaktadır. Şimdi itikadi mezheplerin alt dallarını ve özellikleri inceleyeceğiz.

1. Ehl-i Sünnet Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Yüce Peygamber Hz. Muhammed’in yolunu kabul edip bu yoldan hiç ayrılmayan inananların mezhebi olarak kabul edilir. Diğer mezheplerde olduğu gibi temellerini Kuran-ı Kerim ve sünnetler oluşturur.

Ehl-i Sünnet mezhebine 2 alt grup vardır. Bunlar Mâtüridiyye ve Eş’ariyye mezhepleridir. Bir bilgi Kuran-ı Kerimde ve sünnetlerde varsa Ehl-i sünneti üyesi kişilerce diretk olarak kabul edilir.

Eş’ariyye Mezhebi: Ebu’l Hasan Eş’âri Hazretleri tarafından kurulan bu mezhep, peygamber sünnetlerine riayet ederek ortaya çıkmıştır. Malikiler ve Şafiiler arasında yaygın olan bir mezhep türüdür.

Mâtüridiyye Mezhebi: Hanefiler arasında yaygın olan bu mezhep, Ebu Mansur Muhammed tarafından oluşturulmuştur. Şehirlerin şahı Semerkant bu mezhebin ortaya çıktığı yerdir.

2. Ehl-i Bid’a Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Hak olmayan mezheplerBu mezhebin üyesi olan kişiler, Kuran-ı Kerimi ve Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilen emirleri kendilerine göre yorumlayıp hayata geçirmiştir.

Kuran-ı Kerimi ve Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilen emirleri kendilerine göre yorumladıkları için bid’ata neden olmaktadır. Bid’at dini açıdan sapkınlık olarak nitelendirilir. Bu mezhebin üyeleri bu özelliğinden dolayı büyük günah içerisindedir. Bu özelliğinden dolayı ilgili mezhep hak olmayan mezhepler arasında yer alır.

3. Ehl-i Delalet Mezhebi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Ehl-i Delalet mezhebi, sapkınlığa düşmüş mezhepler arasında yer almaktadır. Allah’a, Peygamberlere, ahrete ve iman etmeye karşı sapkınlığa düştükleri bilinmektedir.

Durzilik, Bahailik bu mezhebe örnek olarak gösterilebilir türdendir. bid’ata düştüklerinden dolayı büyük bir günah içerisindedirler. Bu mezhepte olan kişilerin dini lider belirleyip onu ilah gördükleri de biliniyor. Mezhep çeşitleri İslam’ın renkleri olarak kabul edilse de inara düşüren mezhepler günah işlenmesine neden olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here